O przychodni Aktualności Oferta Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Rehabilitacja Stomatologia Diagnostyka obrazowa Usługi prywatne Sklep medyczny Medycyna pracy Rejestracja internetowa Nieobecności lekarzy Kontakt
O przychodni

Witamy na stronie internetowej Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. Jesteśmy pierwszą niepubliczną przychodnią w Wałbrzychu, która składa się z czterech placówek, z czego dwie znajdują się w Wałbrzychu, na Szczawienku przy ul. Uczniowskiej 21 oraz na Podzamczu przy ul. Grodzkiej 73. Dwie pozostałe przychodnie znajdują się w miastach ościennych Wałbrzycha tj. Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 33 oraz w Szczawnie-Zdroju przy ul. Zacisze 3.

Przychodnia Specjalistyczna rozpoczęła działalność 02.11.1992r. przy ul. Uczniowskiej 21 jako pierwszy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W początkowym okresie działalność Przychodni Specjalistycznej rozwijała się dzięki współpracy z zakładami pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz odpłatnej specjalistycznej diagnostyki medycznej, leczenia specjalistycznego i rehabilitacji leczniczej. Ponadto objęto opieką medyczną zakłady pracy chronionej.

W roku 1999r. rozpoczęliśmy współpracę z Dolnośląską Kasą Chorych oraz otworzyliśmy filię Przychodni w Świebodzicach. Następnie w roku 2000 przejęliśmy przychodnie na Podzamczu a 2001r. w Szczawnie Zdroju.

Aktualnie posiadamy kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, Stomatologii, Rehabilitacji. Prowadzimy również komercyjną działalność z zakresu specjalistki, rehabilitacji dla dzieci i dorosłych oraz diagnostyki obrazowej. 

Przychodnia w swoich strukturach posiada Aparat RTG, Mammograf, 7 aparatów USG, EEG, Holter RR i Holter ciśnieniowy, EKG Wysiłkowe, Audiometr, Spirometr, 6 aparatów EKG oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

W dalszym ciągu Przychodnia Specjalistyczna świadczy usługi z zakresu medycyny pracy, obejmuje opieką medyczną zakłady pracy chronionej. Współpracujemy również z centrami medycznymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Jesteśmy bardzo zaangażowani w profilaktykę zdrowotną w postaci specjalistycznych badań dla zakładów oraz pacjentów indywidualnych. We wszystkich filiach wykonujemy szczepienia: przeciw grypie, WZW, przeciw kleszczom, przeciw meningokokom oraz wiele innych.
 
Centra Medyczne z którymi współpracujemy: 
  • Medicover Sp. z.o.o
  • PZU Pomoc
  • POLMED
  • Allianz
  • Compensa
  • Mondial
 
W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „rozporządzeniem” informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 74 633 48 61,  pod adresem e-mail: ps@przychodniaspecjalistyczna.com.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 74 666 75 31, pod adresem e-mail: ps@przychodniaspecjalistyczna.com.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Grodzka 73 58-316 Wałbrzych
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w celu:
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej 
prowadzenia dokumentacji medycznej
zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych
realizacji umowy na świadczenie usług 
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. w celu kontaktu w sprawie potwierdzenia, zmiany, odwołania terminu.
działań marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, (…) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa państwa członkowskiego (UE)” w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,.
W określonych przypadkach przetwarzania może być realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią” np. marketing bezpośredni czy dochodzenie roszczeń; oraz art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia oraz w związku z art. 9 ust.2 lit. c) Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody”.
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: organy publiczne działające na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej, podmioty wykonujące działalność w zakresie diagnostyki medycznej, osoby pisemnie przez Państwa upoważnione do otrzymania informacji o Państwa stanie zdrowia oraz dostępu do Państwa dokumentacji medycznej. W określonych przypadkach odbiorcami danych są też osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci administratora, podmioty świadczące administratorowi wsparcie techniczne, usługi doradcze, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe i kadrowe. 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny i określony w przepisach prawa. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318 tj.: 
1) „dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.”
Zgodnie z Art. 29. Ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Przysługuje Państwu prawo pisemnego żądania od administratora dostępu do informacji o Państwa danych osobowych w zbiorach danych administratora; prawo do sprostowania danych; usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi, jak również prawo do przenoszenia danych. administrator Danych jest obowiązany, w terminie 30 dni udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wynika, w jakim zakresie z każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz tego . 
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązków prawnych nałożonych na administratora np. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usług leczniczych. Ponadto brak podania niektórych danych może utrudnić administratorowi kontakt w celach informacyjnych związanych ze świadczeniem usług leczniczych. 
PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ 
W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Państwa zgody, podanie tych danych i wyrażenie pisemnej zgody są dobrowolne. Informujemy, że taką zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego (tj. bez udziału człowieka) podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne, w tym do profilowania.

 

 

Aktualności
Pacjenci gubią kilogramy
25.10.2019 11:27
Szanowni Pacjenci od 1.07.2019 w naszej poradni dietetycznej pojawiło się 213 pacjentów, którzy łącznie zgubili już ponad 300kg. Gratulujemy wszystkim...
czytaj więcej
Oferta pracy
03.10.2019 14:38
Zatrudnimy lekarza POZ. Wszelkie szczegóły pod adresem ps@przychodniaspecjalistyczna.com.pl lub 74 633 48 61
czytaj więcej
Poradnia POZ Podzamcze
29.08.2019 11:39
Informujemy, że lek. Czesława Klimczyńska wraca od 2.09.2019 do przyjmowania w naszej placówce przy ul. Grodzkiej 73
czytaj więcej
Poradnia endokrynologiczna
12.08.2019 11:52
Informujemy, że pierwsze wolne terminy do naszej poradni endokrynologicznej na NFZ dla wizyt pierwszorazowych to marzec 2020r., a dla wizyt kolejnych, styczeń 2021r.
czytaj więcej
Prywadna poradnia endokrynologiczna
12.08.2019 08:24
Szanowni Pacjenci,  od września 2019 lek.spec. endokrynolog Anna Rakowska-Chort będzie przyjmowała przy ul. Grodzkiej 73. Koszt samej wizyty to 120zł, a koszt...
czytaj więcej
Galeria zdjęć

ADRES GŁÓWNY:

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

REJESTRACJA:

74 666 50 30, 74 666 77 85

FILIA PODZAMCZE:

ul. Grodzka 73, 58-316 Wałbrzych

REJESTRACJA:

74 666 53 34, 74 666 53 48

FILIA SZCZAWNO-ZDRÓJ:

ul. Zacisze 3, 58-310 Szczawno-Zdrój

REJESTRACJA:

74 666 38 77

FILIA ŚWIEBODZICE:

ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice

REJESTRACJA:

74 648 95 46, 74 648 95 50

 

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.
Lekarz rodzinny, podstawowa opieka zdrowotna Wałbrzych. Poradnia kardiologiczna, ortopedyczna, angiologiczna, endokrynologiczna, urologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, laryngologiczna, onkologiczna, reumatologiczna Wałbrzych.
USG brzucha, bioderek, tarczycy, dopplera, RTG, mammografia, EMG, EEG, FDM. Rehabilitacja dla dzieci, metoda Vojty, MC Kenziego.
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl